Algemene voorwaarden

 

  1. ALGEMEEN

1.1 BE COACH is een GCV. Het aanbod van BE COACH bestaat onder meer uit trainingen, coaching, workshops en advies. BE COACH heeft daarnaast ruimtes ter beschikking voor vergaderingen en workshops. Uitgebreide informatie over het aanbod vind je op de website van BE COACH.
1.2 Op alle door BE COACH uitgebrachte offertes, uitgevoerde werkzaamheden (vervolg)opdrachten en andere rechtsbetrekkingen met BE COACH zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.
1.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar is of nietig blijkt te zijn, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. Partijen zullen over de inhoud van een dergelijke nieuwe bepaling in overleg treden. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in een dergelijke situatie onverkort gelden.
1.4 Als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, kan BE COACH bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden wordt voor zover redelijkerwijs mogelijk in overleg met de opdrachtgever bepaald. Aansprakelijkheid van BE COACH voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde personen of andere derden wordt uitgesloten. BE COACH mag namens de
opdrachtgever door bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) aanvaarden.

  1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van BE COACH zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Als een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft BE COACH het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 BE COACH kan de opdrachtgever een optie verlenen. Indien deze optie niet binnen de door BE COACH gestelde termijn wordt aanvaard, vervalt de optie en kan daar geen beroep meer op worden gedaan
2.3 De overeenkomst tussen BE COACH en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, de door BE COACH en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door bevestiging per e-mail aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

  1. PRIJS EN BETALING

3.1 BE COACH brengt de door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betalingstermijn wordt aangegeven op de factuur. Opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3.2 Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is BE COACH gerechtigd 1,5 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het openstaande factuurbedrag. Daarnaast is BE COACH bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daardoor ontstaat.
3.3 Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.4 De eventuele reis-, arrangements- en/of verblijfkosten in verband met deelname aan een training/workshop zijn niet inbegrepen in het deelnemersgeld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
3.5 BE COACH is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren conform de prijsindex- cijfers.

  1. ANNULERING TRAININGEN/WORKSHOPS

4.1 Een aanmelding of inschrijving voor deelname aan een training of workshop kan tot één maand voor aanvang van de training of workshop kosteloos schriftelijk worden geannuleerd.
4.2 Bij annulering één maand of korter voor aanvang van de training of workshop is 100 % van het deelnemersgeld verschuldigd. In dit geval wordt de betreffende deelnemer na het voldoen van het verschuldigde deelnemersgeld gedurende één jaar op de reservelijst van de betreffende training/workshop geplaatst. Er is echter geen garantie dat de betreffende deelnemer gedurende dat jaar ook daadwerkelijk alsnog kan deelnemen aan die training/workshop.
4.3 Het is toegestaan om bij annulering een vervanger in plaats van de aangemelde deelnemer aan de training/workshop te laten deelnemen na overleg met BE COACH. Vervanging na aanvang van de training/workshop is niet toegestaan.
4.4 Indien in het kader van de training/workshop door BE COACH hotelaccommodatie is besproken, en deze is niet tijdig geannuleerd door de opdrachtgever, worden de kosten door het hotel rechtstreeks aan de opdrachtgever doorberekend, tenzij het hotel de betreffende accommodatie alsnog aan een ander verhuurt.
4.5 BE COACH is te allen tijde gerechtigd om een training/workshop te annuleren om welke reden dan ook. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door hem aan BE COACH betaalde bedrag.

  1. ANNULERING RUIMTES BE COACH

5.1 Een reservering voor een ruimte bij BE COACH kan tot en met 30 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos schriftelijk worden geannuleerd.
5.2 Bij annulering tussen de 15 en 30 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is 25% van de reserveringswaarde (met inbegrip van evt. besteld eten/drinken) verschuldigd.
5.3 Bij annulering tussen de 10 en 15 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is 50 % van de reserveringswaarde (met inbegrip van evt. besteld eten/drinken) verschuldigd.
5.4 Bij annulering tussen de 5 en 10 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is 75% van de reserveringswaarde (met inbegrip van evt. besteld eten/drinken) verschuldigd.
5.5 Bij annulering vanaf 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is 100 % van de reserveringswaarde (met inbegrip van evt. besteld eten/drinken) verschuldigd.

  1. GEBRUIK RUIMTES BE COACH

6.1 De opdrachtgever zal zich houden aan de instructies van BE COACH betreffende het gebruik van de ruimte(s).
6.2 De opdrachtgever zal de ruimte op het afgesproken tijdstip netjes achterlaten. Bij uitloop brengt BE COACH een bedrag van € 50,= per uur in rekening (tenzij uitloop i.v.m. een andere reservering niet mogelijk is).
6.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan het gebouw, de inventaris en/of de betreffende ruimte, met inbegrip van schade toegebracht door derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn. BE COACH is gerechtigd om deze schade op kosten van de opdrachtgever te herstellen.
6.4 BE COACH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welke wijze dan ook gedurende het verblijf in de ruimte of in het gebouw van BE COACH voor de opdrachtgever en/of zijn eigendom is ontstaan. BE COACH is evenmin aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever dan wel van derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn.
6.5 De ruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat met BE COACH vooraf is afgesproken.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Iedere aansprakelijkheid van BE COACH die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de aansprakelijkheids-verzekeraar van BE COACH uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
7.2 Als de verzekeraar in een geval om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat BE COACH van opdrachtgever ontving voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om BE COACH voor dit beperkte bedrag aan te spreken.
7.3 BE COACH is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
7.4 BE COACH is in geen geval aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5 Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.
7.6 Opdrachtgever vrijwaart BE COACH voor aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de opdracht en/of het gebruik van ruimtes bij BE COACH en vergoedt de kosten die BE COACH in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten maken, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van BE COACH.

  1. BEEINDIGING

BE COACH heeft het recht om elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen BE COACH en opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, zonder terzake schadeplichtig te zijn, indien de opdrachtgever: • zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt; • surséance van betaling of faillissement heft aangevraagd; • in zodanige omstandigheden verkeert dat BE COACH goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

  1. INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle door BE COACH aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde documenten, zoals cursusmateriaal, adviezen, brochures e.d., berusten uitsluitend bij BE COACH, tenzij anders is aangegeven.
9.2 Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BE COACH mag opdrachtgever dit materiaal, of onderdelen daarvan, niet publiceren of op welke andere wijze dan ook verveelvoudigen.

10 GEHEIMHOUDING

10.1 BE COACH en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met betrekking tot de opdracht die zij hebben verkregen geheimhouden.
10.2 BE COACH verplicht zich met name tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van de opdrachtgever die BE COACH in het kader van de opdracht ter kennis komen of worden gebracht.

  1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

11.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met BE COACH is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Bedrijfsadres

Kalverstraat 5
9150 Rupelmonde

Adres voor coaching en training

Lepelstraat 10
9140 Steendorp

Mobiel nummer

Benedikte Demeestere
+32 478/78.04.24

Lieven Porreye
+32 489/99.55.01

BTW nummer

BE0663980935